Corona opgelopen tijdens werk: is de werkgever aansprakelijk?

06-11-20

Waar thuiswerken tijdens Corona de norm is, zijn er diverse banen die een fysieke aanwezigheid vereisen. Stel dat een werknemer tijdens de uitvoering van zijn werk Corona oploopt; kan hij de werkgever dan aansprakelijk houden voor de schade die uit deze ziekte volgt?

Voor de beantwoording van deze vraag zijn 2 zaken relevant: is de schade ontstaan in de uitoefening van de werkzaamheden en heeft de werkgever aan zijn wettelijke zorgplicht voldaan.

In de uitoefening van de werkzaamheden

1 van de vereisten om de werkgever aansprakelijk te houden is, dat de schade is opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden. Dit is waarschijnlijk een lastige bewijsrechtelijke positie voor een werknemer: toon maar eens aan dat Corona is opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden en niet daarbuiten. Toch kan deze bewijsrechtelijk lastige positie worden gekeerd door een werknemer, namelijk wanneer de werkgever niet aan zijn wettelijke zorgplicht heeft voldaan. Alsdan zal een werkgever eerder aannemelijk moeten maken, dat de werknemer niet in de uitoefening van zijn werkzaamheden Corona heeft opgelopen.

Zorgplicht

De zorgplicht van de werkgever is wettelijk verankerd en primair gericht op preventie van schade. De werkgever dient zodanige maatregelen te treffen om de kans op (gezondheids-) schade bij een werknemer te voorkomen. Het is geen absolute zorgplicht, doordat de mate van aansprakelijkheid in zekere zin is begrensd. De werkgever wordt namelijk alleen aansprakelijk geacht, indien hij tekortschiet in zijn zorgplicht en dit hem kan worden toegerekend.

In dit verband dient aandacht te worden besteed aan geschreven (bijvoorbeeld: Arbeidsomstandigheden- en aan de Arbeidstijdenwet) en ongeschreven normen (protocollair vastgelegde veiligheidsmaatregelen, die binnen een bedrijfstak of bij soortgelijke bedrijven van toepassing zijn). Is er sprake van een normschending, dan zal veelal aangenomen worden dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en ligt de weg naar werkgeversaansprakelijkheid open (tenzij de werkgever kan aantonen dat de schade niet is ontstaan in de uitoefening van de werkzaamheden of de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van de werknemer).

Ten aanzien van Corona, is het vanuit de zorgplicht zaak dat de werkgever de richtlijnen van de overheid en RIVM adequaat opvolgt. Daarbij heeft de werkgever een actieve rol in de controle op de naleving van de verplichte veiligheidsvoorschriften. Zo zal een werknemer die zich niet houdt aan de maatregelen arbeidsrechtelijk gesanctioneerd moeten worden (bijvoorbeeld waarschuwing en desnoods naar huis gezonden moeten worden bij aanhoudende weigering). Volgt de werkgever de geschreven en ongeschreven norm niet op en/of laat hij na controle hierop adequaat uit te voeren, dan zal dit in negatieve zin meewegen ten aanzien van de vraag of sprake is van werkgeversaansprakelijkheid.

Boete

Naast de civiele aansprakelijkheid kan een werkgever ook een boete van de inspectie SZW opgelegd krijgen als niet alle veiligheidsmaatregelen omtrent het coronavirus worden opgevolgd. De werkgever dient immers alles te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om te voorkomen dat zijn werknemers het coronavirus op de werkvloer zullen oplopen.

Werkgevers doen er goed aan, duidelijke Corona preventie regels op te stellen voor hun personeel, gestoeld op de richtlijnen van de overheid en RIVM. Deze regels dienen verder strikt te worden gecontroleerd en daar waar nodig dient sanctionerend te worden opgetreden. Dit alles om te voorkomen dat er een risico ontstaat op een aansprakelijkheid wegens Corona.

Mocht je over dit of over andere onderwerpen nog vragen hebben, dan kun je terecht bij een van onze medewerkers. Voel je vrij vrijblijvend te bellen.