De geheimhoudingsplicht van de mediator

25-02-21

Mediation is een populaire en opkomende manier van alternatieve geschilbeslechting en wordt vaak ingezet om een conflict tussen werkgever en werknemer op te lossen. Het is namelijk waardevol om een eventuele verstoorde arbeidsverhouding op te lossen zonder dat er een juridische procedure ten overstaan van een rechter gevoerd met worden met alle negatieve energie en kosten die daarmee verband houden.

Bij mediation staan partijen niet lijnrecht tegenover elkaar, maar werken zij samen aan de voor hen best mogelijke oplossing in het voorliggende geschil. De rol van de mediator is in dit proces cruciaal en belangrijk is dat iedereen zich vrij voelt om binnenskamers te zeggen wat hij of zij wil. De mediator en partijen verbinden zich daarom aan een geheimhoudingsverplichting. In dit verband doet zich nogal eens de vraag voor hoe ver de geheimhoudingsverplichting voor een mediator zich uitstrekt?

Een van de kernwaarden van mediation is vertrouwelijkheid. Het is van belang dat partijen vrijuit kunnen spreken en dat zij later in een eventuele procedure niet geconfronteerd worden met wat zij tijdens de mediation naar voren hebben gebracht. De geheimhoudingsplicht van de mediator is niet wettelijk geregeld. De reden hiervoor is dat mediation an sich ook nog niet wettelijk geregeld is. De wetgever is op dit moment wel bezig om mediation in de wet te verankeren. De Wet bevordering mediation bevindt zich op dit moment nog in de voorbereidingsfase.

De geheimhoudingsplicht is op dit moment uitsluitend contractueel geregeld. De plicht wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst, die door partijen en de mediator worden ondertekend. Indien een mediator Mfn-geregistreerd is, dan is op de mediator een geheimhoudingsplicht vanuit de Mfn van toepassing. Schendt een Mfn-geregistreerde mediator zijn geheimhoudingsplicht, dan is hij tuchtrechtelijk aansprakelijk.  Omdat de mediationovereenkomst alleen geldt tussen degenen die de overeenkomst hebben ondertekend, is het belangrijk dat ook de gemachtigden van partijen de mediationovereenkomst ondertekenen. Alleen zo is gewaarborgd dat alle betrokkenen bij de mediation een geheimhoudingsplicht hebben.

Maar wat nu als de mediation mislukt en partijen de mediator in een proces oproepen als getuige? Deze vraag heeft de Hoge Raad in 2009 geprobeerd te beantwoorden. Het is hierbij cruciaal hoe de mediationovereenkomst wordt gekwalificeerd. Is de mediationovereenkomst een bewijsovereenkomst, waarbij partijen op voorhand de verklaring van mediator als bewijsmiddel hebben willen uitsluiten, dan kan een rechter in beginsel niet overgaan tot verhoor. Aangezien het maatschappelijk belang dat de waarheid aan het licht moet komen in een rechtszaak erg zwaarwegend is, wordt volgens de Hoge Raad niet snel aangenomen dat een mediationovereenkomst een bewijsovereenkomst is. Getuigt een mediator toch, dan handelt hij niet in strijd met zijn geheimhoudingsplicht, immers verplicht de wet iedereen die opgeroepen wordt als getuige, een getuigenis af te leggen. De mediator moet dan wel de rechter vragen te beletten dat bepaalde vragen aan hem worden gesteld vanwege de geldende geheimhoudingsplicht. Doet hij dit niet, dan kan hij aangesproken worden wegens wanprestatie. Het is aan de rechter om in dit verband een belangenafweging te maken of de mediator wel of niet een antwoord moet geven op deze vragen.

Wat nu als een van de partijen in een latere procedure mededelingen doet over hetgeen in mediation naar voren is gebracht, wat kan de andere partij in dit verband doen? Of als de mediationovereenkomst niet is ondertekend door (een van) de gemachtigden van partijen en één van deze gemachtigden in de procedure bepaalde mededelingen over de mediation doet? Deze vragen zullen in een volgende blog worden beantwoord.

Binnen HMB Legal is Mike Hermans Mfn geregistreerd mediator op het gebied van arbeids-, medezeggenschaps- en huurrecht en hij kan al jouw vragen omtrent de geheimhoudingsplicht van de mediator beantwoorden. Zijn er vragen over mediation of ben je op zoek naar een mediator, neem dan contact op met Mike Hermans via het nummer 06-18587933 of per e-mail via hermans@hmbadvocaten.nl.