Privacy

Privacyverklaring

Algemeen


De maatschap HMB Advocaten/ HMB Legal, (hierna: HMB Legal) respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. HMB Legal kan persoonsgegevens verwerken doordat u deze gegevens actief aan ons verstrekt en/of doordat die – om bijvoorbeeld technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven. Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens het contact met een advocaat).

Doeleinden verwerking


De persoonsgegevens die HMB Legal verwerkt, zullen uitsluitend worden gebruikt:

·       om met u in contact te kunnen treden;

·       om uw vragen te kunnen beantwoorden;

·       om een zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden;

·       voor het sluiten van een overeenkomst van opdracht;

·       voor de uitvoering van onze dienstverlening (waaronder maar niet uitsluitend advisering en het voeren van (al dan niet gerechtelijke) procedures);

·       om u te informeren over nieuwsberichten van HMB Legal indien u zich daarvoor heeft aangemeld of ons daarvoor de toestemming hebt gegeven;

·       voor werving, sollicitatie en/of selectiedoeleinden;

·       het analyseren en verbeteren van dienstverlening van HMB Legal;

·       het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van HMB Legal.


Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u HMB Legal daarvoor toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan HMB Legal stelt of indien u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Rechtsgronden voor de verwerking

HMB Legal baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onder andere uw vragen te kunnen beantwoorden, om u te adviseren, om u op de hoogte te stellen van onze activiteiten en/of om u te informeren. Verder geldt dat als u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt u dit vrijwillig doet, zodat u ons daarmee tevens uitdrukkelijk toestemming verleent om deze gegevens te verwerken. Tot slot zijn wij in sommige situaties hiertoe wettelijk en/of contractueel verplicht (bijvoorbeeld het documentnummer van uw ID-document).

 
Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij verwerken in beginsel de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt. Ten behoeve van onze dienstverlening en/of uitvoering van onze overeenkomst met u worden tevens alle daarvoor relevante persoonsgegevens verwerkt. Onder andere verwerken wij de volgende persoonsgegevens en documenten met daarin opgenomen de volgende persoonsgegevens:

·       NAW gegevens;

·       geslacht;

·       e-mailadres;

·       geboortedatum;

·       telefoonnummer;

·       functie, bedrijf, etc.


Beveiliging en bewaartermijn

HMB Legal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en om onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

HMB Legal bewaart uw gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bewaartermijnen. Ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen worden de persoonsgegevens in ieder geval gedurende 10 (tien) jaar bewaard, nadat het betreffende dossier/de zaak is gesloten of uw vraag is beantwoord. Na deze periode is HMB Legal gerechtigd om uw persoonsgegevens zonder nadere aanzegging te verwijderen. Uw NAW gegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres worden ook nadien nog bewaard, zodat wij indien nodig zakelijke contacten met u kunnen onderhouden, wij u kunnen informeren en wij u van ontwikkelingen op de hoogte kunnen stellen.

Toegang tot persoonsgegevens

HMB Legal heeft in het kader van de in deze privacyverklaring opgenomen doeleinden toegang tot uw persoonsgegevens.

Voor bepaalde werkzaamheden worden door HMB Legal derde partijen ingeschakeld en worden de voor deze specifieke werkzaamheden benodigde persoonsgegevens met deze derden gedeeld. Denk hierbij aan:

·       leveranciers van de bedrijfssoftware, ICT-diensten en de opslag van de digitale gegevens;

·       voor de boekhouding en administratie;

·       voor het opstellen/verzenden van facturen en het registreren van de betaling daarvan.

Met deze partijen zijn contractuele en organisatorische maatregelen getroffen die vereist zijn bij het uitvoeren van diensten van HMB Legal, waardoor uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden dus niet gedeeld met derden voor doeleinden die verband houden met direct marketing.

Daarnaast zal HMB Legal uw persoonsgegevens enkel aan derden verstrekken wanneer wij daar contractueel of wettelijk toe verplicht zijn, wanneer u daar toestemming voor geeft of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren (denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van uw persoonsgegevens aan de rechtbank, het UWV en/of de wederpartij in het kader van het voeren van een al dan niet gerechtelijke procedure).

Hyperlinks

Voor uw gemak kunnen op onze website hyperlinks opgenomen zijn naar websites van derden. Indien u gebruikt maakt van een hyperlink en deze website(s) bezoekt, wijzen wij u erop dat het privacy beleid van deze derde partij(en), en niet dat van HMB Legal van toepassing is op de activiteiten die op u deze website(s) verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Wijzigingen

HMB Legal kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig wijzigen door een update van deze versie op onze website te plaatsen. HMB Legal adviseert u daarom om regelmatig op deze pagina te kijken of wijzigingen in de privacyverklaring zijn doorgevoerd.

Uw rechten

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens hebben cliënten en zakelijke relaties in beginsel (voor zover dat in overeenstemming is met de voor HMB Legal geldende beroeps-, gedrags- en overige regels) recht:

·       op informatie over de verwerkingen;

·       op inzage;

·       op correctie;

·       op verwijdering;

·       om ‘vergeten te worden’;

·       op beperking;

·       op verzet;

·       op overdracht;

·       om de verleende toestemming in te trekken; en

·       om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.


Datalek

Indien sprake is van een (vermoeden van een) datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@hmbadvocaten.nl o.v.v. “Datalek” of bel ons op 06-10825656.

Vragen & Opmerkingen

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door HMB Legal, neem dan contact op met ons via info@hmbadvocaten.nl o.v.v. “Privacyverklaring” of bel ons op 06-10825656.