Overstappen naar de concurrent? Dat is dan € 51.800,00 graag!

30-08-21

Op 16 april 2021 heeft de kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in de volgende zaak. Werknemer werkte tot 1 mei 2018 als expediteur bij European Shipping and Transport Agencies B.V. (‘Esta’). In zijn arbeidsovereenkomst met Esta was een concurrentiebeding overeengekomen, met daaraan een boetebeding van €2.000,- per overtreding van het concurrentiebeding en een bedrag van €200,- per dag voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Nadat werknemer op 1 mei 2018 uit dienst treedt, gaat hij aan de slag bij een concurrent. Esta komt hierachter en wijst werknemer op het concurrentie- en boetebeding. Esta geeft werknemer een termijn om zijn werkzaamheden bij de concurrent te staken. Werknemer geeft hier geen gehoor aan en werkgever start een procedure. In deze procedure vordert werkgever een boete van €75.000,- voor overtreding van het concurrentiebeding, een boete van €10.000,- voor overtreding van het geheimhoudingsbeding en een aanvullende schadevergoeding van €62.333,-.

De kantonrechter oordeelt als volgt. Er is geen overtreding van het geheimhoudingsbeding, zodat deze vordering niet kan worden toegewezen. De kantonrechter wijst Esta op art. 7:651 lid 1 BW, dat bepaalt dat Esta voor hetzelfde feit geen boete en schadevergoeding kan heffen. De gevorderde aanvullende schadevergoeding wordt door de kantonrechter niet toegewezen.

Dat het concurrentiebeding is overtreden staat volgens de kantonrechter vast en wordt ook niet betwist door werknemer. De kantonrechter wijst de boete toe van de overtreding (de boete van €2.000,- en over de periode van 249 dagen), wat uitkomt op €49.800,-. In totaal moet werknemer dan ook aan Esta een bedrag van €51.800,- betalen. Nu werknemer de verliezende partij is, dient hij ook nog eens ruim €3.500,- aan proceskosten en advocaatkosten van Esta te betalen.

De kantonrechter ziet geen aanleiding deze boete te matigen. Hij stelt dat werknemer gehoor had moeten geven aan de brief van Esta of toestemming had kunnen vragen. Een boete moet je nou eenmaal ‘voelen’ vindt de kantonrechter. Werknemer brengt naar voren dat Esta precies wist dat hij naar een concurrent ging en daarom misbruik van recht maakt. Doordat hij dit niet onderbouwd en Esta dit betwist, veegt de rechter het argument van tafel. Het concurrentiebeding wordt, mede omdat Esta de vordering baseert op één jaar overtreding van het beding, niet ingekort, nu de kantonrechter van mening is dat werknemer daar geen belang bij heeft. Hoewel het concurrentiebeding geografisch vrij ruim is opgesteld (het omvat heel Nederland), biedt dit argument ook geen soelaas. De concurrent van Esta is gevestigd in de gemeente naast Esta, waardoor het geografisch aspect geen rol speelt volgens de kantonrechter.

Het blijkt een dure les te zijn voor de werknemer. Dit had hij kunnen voorkomen door schriftelijke toestemming aan Esta te vragen. Bent u werkgever en stapt uw werknemer ook over naar de concurrent? Of wilt u meer weten over concurrentiebedingen of onrechtmatige concurrentie indien geen concurrentiebeding is overeengekomen? Neem dan contact met ons op! Onze juristen helpen u graag met al uw vragen. Wij zijn bereikbaar op het nummer 06-18587933 of via het mailadres info@hmbadvocaten.nl.